LỊCH SỮ ĐÃ SANG TRANG: ĐẤT NƯỚC RỒI SẼ KHÔNG CÒN NHỮNG THÁNG NGÀY ĐEN TỐI

Tô Định làm Thái Thú quận Giao Chỉ

Năm Kiến Vũ thứ mười, tức năm Giáp Ngọ 34 sau Tây Lịch, vua Hán là Quang Vũ Đế cử Tô Định làm Thái Thú quận Giao Chỉ. Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đuổi Tô Định ra khỏi thành Luy Lâu, gây nền tự chủ cho dân Việt trên địa giới cũ của các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố.

Nền tự chủ ấy chưa được bao lâu, tháng Chạp năm Kiến Vũ thứ 17, tức tháng 1 năm 42 sau Tây lịch, Hán Quang Vũ cử Mã Viện Nam chinh, đánh lấy lại đất Giao Châu.

Mã Viện là một đại danh tướng của Đông Hán, được mệnh danh là Phục Ba tướng quân, tức là Tướng quân hàng phục sóng dữ. Năm ấy Mã Viện đã 70 tuổi, vừa dẹp xong cuộc nổi loạn của Lý Quảng ở Hoãn Thành, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày nay. Mã Viện có hai phó tướng Lưu LongĐoàn Chí. Họ Đoàn phụ trách thủy quân. Mã Viện mang một vạn quân lấy ở các quận Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương và Thương Ngô; từ Hồ Nam xuôi xuống Lưỡng Quảng. Tại những vùng chưa thuộc ảnh hưởng của Hai Bà Trưng, Mã Viện tuyển thêm một vạn hai ngàn quân bộ rồi hội binh với thủy quân của Đoàn Chí tại Hợp Phố, tức vùng bán đảo đối diện đảo Hải Nam bây giờ. Mã Viện theo đường thủy tiến vào Quảng Yên, theo sông Thái Bình tiến vào Trung Châu.

Quân Đông Hán đông hơn về số lượng, thiện chiến hơn, lại được chỉ huy bởi một danh tướng đã có gần nửa thế kỷ cầm quân. Trong khi đó, quân Nam tuy lòng yêu nước có thừa, nhưng số lượng đã ít, lại là quân ô hợp. Đánh nhau nhiều trận cho đến tháng 4 năm 43. Quân Nam và quân Đông Hán giao chiến với nhau một trận lớn tại hồ Lãng Bạc.     

Nam quân thua trận, Hai Bà lui về Cẩm Khê. Theo sử nước ta thì Hai Bà tự trầm ở Hát Giang.

Mã Viện lập lại nền đô hộ ở Giao Châu, lại dựng một cột đồng to, cho khắc mấy chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”. Tức cột đồng gãy thì Giao Chỉ sẽ bị diệt.

*

Năm Bính Tuất 1406, Minh Thành Tổ hạ chiếu đánh nước ta, lúc ấy do nhà Hồ cai trị đã được sáu năm. Thành Quốc Công Chu Năng được phong làm Đại tướng, Tán Bình Hầu Trương PhụTây Bình Hầu Mộc Thạnh làm tả, hữu phó tướng. Phong Thành Hầu Lý Bân, Vân Dương Bá Trần Húc làm tả, hữu tham tướng, chia quân làm hai đạo tiến sang nước ta.

Khi đến Long Châu, Quảng Tây thì Chu Năng bị bệnh chết. Trương Phụ lên thay, theo lối Bằng Tường, từ Quảng Tây đánh vào ải Nam Quan. Mộc Thạnh đi ngã Vân Nam, đánh vào Phú Lĩnh, xuôi theo sông Thao mà xuống, họp cùng Trương Phụ tại Bạch Hạc, Vĩnh Yên. Tháng Chạp năm Bính Tuất 1406, Trương Phụ đánh thành Đa Bang. Trương Phụ cùng Đốc tướng Trần Duệ đánh mặt Đông Nam, đều dùng thang vân thê để leo thành. Thành vỡ, quân Minh tiến xuống Đông Đô, tức Hà Nội ngày nay.     

Tháng 3 năm Đinh Hợi 1407, Mộc Thạnh đem quân thủy lục tiến xuống Mộc Phàm giang, hạ trại hai bên bờ sông. Tả Tướng quốc Hồ Nguyên Trừng, là con thứ của Hồ Quý Ly đem 300 chiến thuyền đánh vào Mộc Phàm, bị quân Minh tập công từ hai phía phải rút lui về cửa Muộn Hải, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bây giờ, hợp với hai tướng Hồ Đô, Hồ Xạ đào hào đắp lũy, tính kế phòng thủ lâu dài.

Hồ Nguyên Trừng rước Thái Thượng Hoàng Hồ Quý Ly và vua Hồ Hán Thương ở Tây Đô ra Hoàng Giang, mở một trận phản công lớn vào Hàm Tử. Thủy lục của Hồ Nguyên Trừng lúc ấy có 7 vạn. Hồ Xạ, Trần Đĩnh đánh vào bờ phía Nam, Đỗ Nhân Giám, Trần Khắc Trang đánh vào bờ phía Bắc. Thủy quân do Đỗ Mãn, Hồ Vấn chỉ huy.

Quân Minh để quân Nam vào sâu trong trận mới ra đánh. Quân Nam đại bại. An phủ sứ Bắc Giang là Nguyễn Hy Chu bị bắt và bị Trương Phụ chém. Thượng Hoàng Hồ Quý Ly và Hán Thương chạy ra bể lui về Thanh Hóa. Quân Minh đuổi theo rất gấp. Quý Ly lại chạy vào Nghệ An. Tháng 5 năm ấy (1407) Quý Ly và Hán Thương đến cửa Kỳ La, nay thuộc huyện Kỳ Anh tỉnh Nghệ An.

Trương Phụ sai Mộc Thạnh đi đường bộ, Liễu Thăng đi đường thủy vây bắt được Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương, Tả Tướng Quốc Hồ Nguyên Trừng, Hữu Tướng Quốc Hồ Quý Tỳ, em ruột Hồ Quý Ly cùng nhiều đại thần. Tất cả bị giải về Kim Lăng, Trung Hoa.

*

Cũng năm Đinh Hợi 1407, Giản Định Vương Trần Quỹ, con thứ vua Trần Nghệ Tông     

phất cờ khởi nghĩa, được Đặng TấtNguyễn Cảnh Chân theo phò tá, lòng người theo về. Tháng Chạp năm Mậu Tý 1408, Giản Định Đế từ Hóa Châu tiến ra phía Bắc. Tướng Minh đang cai trị nước ta là Lữ Nghị cấp báo về Kim Lăng. Minh Thành Tổ phái Mộc Thạnh đem 4 vạn quân từ Vân Nam sang cứu viện. Giản Định Đế muốn thừa cơ đánh thẳng ra Đông Đô, còn Đặng Tất lại chủ trương đợi quân các nơi về đông đủ rồi hãy tấn công. Vua tôi bất hòa, Giản Định Đế nghe lời dèm pha giết Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, lòng người chán nản.

Con Đặng Tất là Đặng Dung và con Nguyễn Cảnh Chân là Nguyễn Cảnh Dị đem quân bản bộ bỏ Giản Định Đế về Hà Tĩnh lập cháu vua Nghệ Tông là Trần Quý Khoách lên ngôi, hiệu là Trùng Quang. Quý Khoách sai Nguyễn Súy bắt Giản Định Đế đưa về tôn làm Thái Thượng Hoàng để thống nhất hai đạo quân kháng chiến.

Trương Phụ lại đem viện binh từ Trung Hoa sang. Quân kháng chiến sức yếu, thua nhiều trận phải lui về phía Nam. Tháng 6 năm Quý Tỵ 1413, quân Minh chiếm Nghệ An, tháng 9 đến Hóa Châu. Quân kháng chiến phản công được vài trận nhưng cuối năm ấy, Quý Khoách cùng các tướng đều bị bắt. Còn Giản Định bị bắt trước đó đã giải về Kim Lăng.

Trương Phụ cho giải Trùng Quang Đế Quý Khoách, Nguyễn Suý, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị về Yên Kinh, Trung Quốc. Dọc đường, vua Trùng Quang nhảy xuống biển tự vận, còn các Tướng kia cũng tử tiết cả.

Tháng Tư năm 43, tháng Năm năm 1407, tháng Mười Một năm 1413 đều là những năm tháng đen tối của đất nước. Trong những năm tháng ấy, đất nước rơi vào tay giặc; lãnh đạo đất nước kẻ tự sát, người bị bắt, bị giết; dân tộc lầm than.    

Nhưng lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc đã nhiều lần chứng minh rằng những giờ phút đen tối ấy rồi sẽ qua đi, bởi dân tộc Việt Nam là một dân tộc bất khuất và không chấp nhận bị ngoại bang thống trị. Bà Trưng mất thì đến Bà Triệu, đến Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương mất lại có Mai Hắc Đế và Bố Cái Đại Vương, họ Khúc và cuối cùng là Ngô Quyền giành lấy độc lập.

Nhà Hồ vừa bị tiêu diệt thì đến Giản Định Đế, Trùng Quang Đế của nhà Hậu Trần. Nhà Hậu Trần dứt thì chỉ năm năm sau, Bình Định Vương dấy nghĩa ở đất Lam Sơn, mười năm kháng chiến gian khổ để nước nhà độc lập hơn bốn trăm năm.

Mã Viện đã đánh dấu chiến công của mình ở phương Nam bằng cách dựng lên một cột đồng và ngạo nghễ khắc vào đó một lời nguyền, đe dọa diệt chủng: Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt. Cây cột đồng ấy không bao lâu đã bị chôn vùi dưới những viên đá được ném đi bởi lòng căm hờn của những người bị trị; tuy sức yếu nhưng không thiếu tinh thần quật khởi.

Năm Vĩnh Tộ thứ 10, đời vua Lê Thần Tông (1619-1643), Giang Văn Minh quê ở Đường Lâm đỗ Thám Hoa. Năm Dương Hòa thứ 3, cũng đời vua Lê Thần Tông, ông được cử đi sứ sang nhà Minh để nạp đồ tiến cống. Truớc mắt bá quan văn võ và sứ thần các tiểu quốc khác; để thử tài sứ thần nước Việt, vua nhà Minh đã trịch thượng ra câu đối:

Đồng trụ chí kim đài dĩ lục

(Cột đồng đến nay rêu đã xanh)

Sứ thần Việt quốc ngạo nghễ đối lại:

Đằng giang tự cổ huyết do hồng. 

(Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ)

Câu đối của sứ thần Giang Văn Minh vừa đanh thép vừa tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc, nhắc lại ba lần máu nhuộm Đằng Giang: Ngô Vương Quyền giết Hoàng Thao, phá quân Nam Hán, Lê Hoàn diệt quân Tống năm 981 và Hưng Đạo Đại Vương phá Nguyên năm 1288. Mất mặt, vua Minh nổi giận đã làm một chuyện tàn ác là ra lệnh mổ bụng Giang Văn Minh để xem gan sứ Việt bao lớn. Rồi cho khâm liệm và trả di hài về nước.

Vua Lê Thần Tông vô cùng thương tiếc đã thân hành làm lễ tế với lời điếu:

“Sứ bất nhục quân mệnh, khả thi vị thiên cổ anh hùng”.

(Tức là: Đi sứ không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là bậc anh hùng ngàn thuở).

Có một sự trùng hợp lạ lùng: Giang Văn Minh quê ở Đường Lâm cũng lại là quê của Ngô Vương Quyền, người đã lập chiến công đầu tiên trên Bạch Đằng Giang với lời thơ hùng tráng của Phạm Sư Mạnh đời Trần:

Hung hung Bạch Đằng đào,

Tưởng tượng Ngô Vương thuyền

(Bạch Đằng cuồn cuộn sóng trào

Tưởng thuyền Ngô Chúa hôm nào trên sông).

*

Cuộc đô hộ của nhà Minh đối với nước Việt kéo dài 20 năm, nhưng thực sự chỉ có 5 năm hơi yên ổn từ 1413 cho đến năm 1418 là năm mà Bình Định Vương xướng nghĩa. Giặc  dù mạnh cũng khó ngồi yên ổn đặt ách cai trị lên đất nước Việt bởi vì:

Nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng văn hiến đã lâu.

Cõi bờ cương vực đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nền độc lập

Cùng Hán, Đuờng, Tống, Nguyên hùng cứ một phương.

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau

Nhưng hào kiệt đời nào cũng có…”

(Bình Ngô đại cáo)

Hoàn cảnh của miền Nam sau 1975 có hơi khác hơn một chút. Miền Nam đã thực sự bị xâm chiếm và đặt lên một ách cai trị hết sức hà khắc bởi chính những người cộng sản cùng màu da, cùng dòng máu. Tám mươi bốn triệu dân cả nước bây giờ tuy không phải chịu cảnh bị ngoại nhân trực tiếp đô hộ như thời Đông Hán, thời Minh, nhưng bị đô hộ bởi một giai cấp bóc lột, phi nhân là đảng Cộng Sản. Cho đến giờ này, những quyền tự do căn bản nhất của tám mươi bốn triệu người dân chỉ có trên giấy tờ và các ống loa tuyên truyền của đảng. Các quyền tự do căn bản nhất ấy đối với người dân chỉ là những giấc mơ chưa với tới.

Có người sẽ hỏi: Các người đã tranh đấu, đã kêu gào ba mươi sáu năm nay mà chế độ Cộng sản Việt Nam có sụp đổ đâu?

Xin thưa rằng chưa. Chưa chứ chẳng phải là sẽ không bao giờ! Nếu những người dân Đông Âu cứ chấp nhận rằng chế độ Cộng sản Đông Âu sẽ không bao giờ sụp đổ; không  có cuộc đấu tranh ở Ba Lan, không có những đợt sóng ngầm ở Đông Đức, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Bảo Gia Lợi… Nếu thế giới cũng nghĩ như vậy và cũng ngồi yên thì Cộng Sản Đông Âu sẽ không nối nhau sụp đổ trong năm 1989.

Nếu đầu năm nay 2011, người người dân của các nước Bắc Phi, Trung Đông cũng chủ bại kêu gọi không nên xuống đường hưởng ứng cuộc Cách Mạng Hoa Lài, thì đâu có chuyện những tên độc tài của các nước như Tunisia, Ai Cập… phải rời bỏ ngai vàng và như tên “ác quán mãn doanh” Kadhafi của Lybia đang trên bước đường cùng.

Đó là một tấm gương, xin những ai chủ bại cho rằng cuộc đấu tranh để giải trừ Cộng Sản ở nước ta hiện nay là lỗi thời hoặc vô vọng. Đó chỉ là những lời xảo ngôn để che dấu tinh thần cầu an, trốn tránh trách nhiệm.

Đố chúng tắc mộc chiết; Nghị đa tắc đê quyết.

Nhiều mọt sẽ làm đổ cây; Nhiều tổ kiến sẽ làm sụp đê!

Trăm suối nhỏ sẽ thành sông lớn. Hàng ngàn sự chống đối đấu tranh, tưởng chừng vô vọng từ mọi phía, góp lại sẽ thành cơn bão lớn đối với Cộng sản Hà Nội.

*

Những năm tháng đen tối của lịch sử đất nước đã qua đi vì chúng ta đã có Trần Bình Trọng thà làm quỷ nước Nam, đã có Trùng Quang Đế, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị tử tiết khi nước mất, có Tổng Đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết theo thành khi thành mất.

Những năm tháng đen tối của đất nước ta hiện nay cũng sẽ qua đi vì năm 1975 chúng ta đã có Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn, Phạm Đức Lợi… Và sau năm 1975, chúng ta đã có Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân cùng hàng ngàn anh hùng, liệt sĩ khác mà rồi một ngày không xa lịch sử sẽ tìm đến để ghi tên.

Những năm tháng đen tối hiện nay rồi cũng sẽ qua đi vì hiện nay trong cũng như ngoài nước vẫn còn những người âm thầm hy sinh cho đại cuộc bằng cách này hay cách khác.

Xã tắc từ đây vững bền,

Giang sơn từ đây đổi mới…

(Bình Ngô đại cáo).

*

Dân tộc nào, đất nước nào lại chẳng phải trải qua những tháng năm đen tối, đau buồn. Dân tộc và đất nước Việt Nam cũng thế. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đối với chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một cái móc lịch sử, một kỷ niệm đau buồn chứ không còn là một vết thương ngày đêm làm tâm can chúng ta nhức nhối, nếu chúng ta đừng ngã lòng.

LÃO MÓC    

Advertisements
Bài này đã được đăng trong LÃO MÓC và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

7 Responses to LỊCH SỮ ĐÃ SANG TRANG: ĐẤT NƯỚC RỒI SẼ KHÔNG CÒN NHỮNG THÁNG NGÀY ĐEN TỐI

 1. Pingback: LỊCH SỮ ĐÃ SANG TRANG: ĐẤT NƯỚC RỒI SẼ KHÔNG CÒN NHỮNG THÁNG NGÀY ĐEN TỐI | Dinhtan's Blog

 2. langthang nói:

  (chưa được kiểm chứng) – Phóng viên thủ đô.
  Công an phường Bách Khoa hiện nay đang bắt giữ 17 sinh viên, đa số là cùng khóa với Kim Tiến – con ông Trịnh Xuân Tùng bị công an đánh chết, vì tội “cờ bạc” nhưng lại tịch thu điện thoại, laptop, máy tính… để điều tra vụ việc chụp ảnh đám tang và đưa lên mạng internet.

  Hiện nay các cháu sinh viên đã bị giam giữ gần 48 tiếng đồng hồ và bị bỏ đói, bị đánh đập tàn nhẫn, bị còng số 8 vào chân và tay… sức khỏe hết sức nguy hiểm. Mong mỏi đồng bào hải ngoại và cơ quan về nhân quyền lên tiếng ngay cho các cháu sinh viên này.

  Liên lạc các số điện thoại sau:

  -Công an phường: Trường công an Thắng

  Lien lac ngay cac so dien thoai sau : +84438692773, công an viên Cường: +84912486446

  – Điều tra an ninh quận Hai Bà Trưng:

  Đội phó Tuấn: +84913519482

  đội phó Hùng: +84988278163.

  Thanh: +84983141276.

  – Điều tra an ninh thành phố Hà Nội:

  phó phòng Tuấn: +84912014568.

  – Phạm Quang Nghị, bí thư CS Hà Nội: +84439365599.

  Kính báo,

  Phóng viên thủ đô.

  P/s: Hiện nay các cháu sinh viên cùng học và gia đình những cháu bị bắt đã tụ tập khoảng 30 người ngồi trước cửa công an phường để đợi các cháu về.
  Link đây:
  http://www.unblock4all.info/browse.php?u=Oi8vZG9pdGhvYWlvbmxpbmUuaW5mby8yMDExLzAzLzMwL3Rpbi1raCVlMSViYSVhOW4tYyVlMSViYSVhNXAv&b=13#more-13455

  Hãy cẩn thận khi truy cập vào DÂN LÀM BÁO .
  Trang này đã có nội tuyến của tổng cục 2 ( mảng truyền thông thông tin do viettel đảm trách), bọn này dấu mặt nên thông tin của các bạn sinh viên nói trên đã được chuyển qua tổng cục an ninh xử lý. Chỉ có DÂN LÀM BÁO là nơi tiếp nhận thông tin thì mới biết rõ IP cũng như thông tin của các bạn trẻ , đó là cơ sở ban đầu để tiến hành bắt giữ và điều tra .

 3. doiviensxu nói:

  HẬU QUẢ CŨA MIỂN THỊ THỰC

  Việt Nam và Trung Quốc đang cân nhắc việc xây dựng một khu vực miễn thị thực du lịch ở vùng biên giới giữa hai nước.

  Bản tin hôm thứ Tư của Tân Hoa Xã trích lời phó cục trưởng cục du lịch Quảng Tây cho hay khu vực miễn thị thực sẽ bao gồm Thành phố Đông Hưng ở Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây và Thành phố Móng Cái ở miền bắc Việt Nam.
  Cũng theo giới chức này thì hai thành phố đã lên kế hoạch và hiện đang chờ giới hữu trách hai nước chấp thuận. Nếu được chấp thuận, dự án cũng sẽ phải cần từ 5 đến 10 năm để hoàn tất.
  Sau khi khu vực phi thị thực được thiết lập, du khách và xe cộ của họ sẽ không cần phải có thị thực hay giấy phép để đi vào khu vực này.

  Hôm thứ Hai, thành phố Đông Hưng cũng đã hoàn tất khu chợ lớn nhất tại khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc trên bờ sông Peilum đối diện với tỉnh Móng Cái.
  Sau khi hoàn tất việc miển thị thực hàng hoá cùa Tàu sẻ ố ạt đưa vào Móng Cái và sẻ được phân khối đi khắp 64 tỉnh thành một cách dể dàng, trong khi đó thì khắp mọi nơi đã có sự chuẩn trước cho việc tiêu thụ hàng hoá đó là trong 64 tỉnh thành nơi nào cũng có các đội quân Tàu được cư trú dày hạng với hình thức công nhân hoặc là bảo vệ cho các CT Tàu đầu tư. Cùng là một mặt hàng nhưng lại rẻ hơn 50-60% thì dể dàng thu hút được người tiêu dùng . Không cần phải nói thêm thì chúng ta cũng đũ biết là giới tiểu thương VN sẻ chết.
  Ngày xưa bọn chúng phải dùng đến 10 vạn quân tinh nhuệ để xâm chiếm VN nhưng hôm nay chúng chỉ cầm bốn trăm ngàn quân được huấn luyện sành sỏi về cách làm tê liệt nềnh kinh tế cũa đối phương và được đội lớp công nhân & bảo vệ đã và đang cư trú từ đô thị cho đến tậng hang cùng ngỏ hẹp. Một điều mà cực kỳ nguy hiểm là đội quân nầy đã được huấn luyện rất kỷ cương về mọi mặt.
  Thứ nhứt tốt nghiệp trường vỏ bị quân đội Quốc gia.

  Thứ hai được huấn luyện một kháo tình báo.

  thứ ba được học tập về lối sống cũa đồng bào thiểu số tuỳ thuột vùng mà chúng được đưa đến, hoặc dân tộc Kinh.

  Và chúng sẻ tung tiền ra để để chiêu dụ các cô gái ngây thơ để kết hôm với chúng và từ đó chúng sẻ được đinh cư ở VN.

  Và sau cùng thì chúng sẻ thi hành triệt để nhiệm vụ cắp trên giao phó.

  Trong giới tiểu thương cũa VN cá rất ít người hiểu biết về chánh tri-kinh tế thì làm sao họ đấu được với một tập đoàn BA TÀU đã ở trên quê hương ta từ lâu nay và họ sẻ được đội quân tình báo nói trên hướng dẩn.

  Thang ôi một đất nước mà cắp lảnh đạo đã nhận hối lộ cũa ngoại ban để cho hơn 90% dự áng đầu nguồn lọt vào tay quân cướp nước, và trong nềnh kinh tế địa phương thì lại có một đội quân tình báo hùng hậu để hường dần cạnh tranh cho dân tộc họ đã ở trên đất nước nầy từ lâu, với danh nghỉa tình đông hương giúp đở hướng dẩn cạnh tranh công bằng và như vậy thì tiểu thương VN sẻ chết, tiểu thương chết thì các doanh phiệp cũng đi dời nha ma.

  Đây là một đại hoạ cực kỳ nguy hiểm cho dân tộc ta, kính mong bạn bè FB hảy tiếp tay chuyển Fb, twitter hoậc báo điện tử để cảnh bao cho đông bào trong nườc.

 4. Langthang nói:

  Hãy cẩn thận khi truy cập vào DÂN LÀM BÁO .
  Trang này đã có nội tuyến của tổng cục 2.

 5. Linhnguyen nói:

  Thông Báo: Thánh Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện cho
  Ls Cù Huy Hà Vũ và cho Công Lý Sự Thật
  tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội

  [caunguyenthaiha]

  Thánh Lễ Thắp Nến Cầu Nguyện

  cho Ls Cù Huy Hà Vũ, cho Công Lý và Sự Thật

  tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Gx Thái Hà, Hà Nội

  vào hai tối thứ Bảy và Chúa Nhật

  Kính thưa cộng đoàn Dân Chúa Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Hà Nội

  Chiều nay 29/03/2011, gia đình Luật sư Cù Huy Hà Vũ xin cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt, bị tạm giam, bị truy tố và sắp đưa ra xét xử trái pháp luật vào ngày 04/4/2011 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội – 43 Hai Bà Trưng – Hà Nội.

  Nhà Dòng và Giáo xứ Thái Hà sẽ Dâng Thánh lễ và thắp nến cầu nguyện Thánh lễ tối thứ bảy và tối Chúa Nhật ngày 2, 3 /4/ 2011.

  Kính mời quý ông bà anh chị em khắp nơi đến hiệp dâng Thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ, và cho Công Lý và Sự Thật.

  – Thánh Lễ Tối Thứ 7 lúc 19 giờ
  – Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 20 giờ

  Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo Xứ Thái Hà

  http://www.giaoxuthaiha.org

 6. kenny nói:

  Bai viet hay ,suc tich cam on tac gia nhu mot lan nhac nho moi nguoi dung quen nhung tam guong sang nguoi xua.
  Dong tru chiet kim dai di luc
  Dang giang u co huyet do hong

 7. hoangthanhtruc nói:

  Năm ( 1954 ) Thân thể Việt Nam chưa ai chính danh là chủ lại bị những sứ giả đầu tiên của chủ nghĩa Cộng Sản do ông Hồ Chí Minh du nhập, trang bị búa liềm hành hạ nằm sống soài giữa lằn ranh hai ý thức hệ ấy. Bỏ thì thương mà vương sợ tốn kém, Ngũ cường ( Nga,Tàu,Mỹ,Anh,Pháp ) còn mệt mõi sau thế chiến nên kéo nhau ra hội Quốc Liên ( liên hiệp quốc ) Đồng lòng xuống một nhát dao tại vĩ tuyến 17 ,Việt Nam bị chia hai y hệt như Đông ,Tây Đức và Nam, Bắc Triều Tiên , nữa phía Bắc thủ đô là Hà Nội theo chủ nghĩa Cộng Sản do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch- nữa phía Nam thủ đô là Sai Gòn theo Tư Bản Tự Do ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống .
  Nếu định mệnh dành cho Việt Nam, an bài bất động tại đây như nước Đức và Triều Tiên thì phía nam vĩ tuyến 17 ( tức Miền Nam VN ) đã phát triển lớn mạnh thành Rồng cất cánh từ lâu rồi, chí ít cũng bằng hoặc hơn Hàn Quốc, Singapore hay Đài Loan ngày nay . Mạt Vận cho dân tộc ta chính là sự hiện diện của ông Hồ Chí Minh — Nhiều, rất nhiều đại lão trí thức, Sử Gia,tôn giáo,khoa học còn lại trong và ngoài nước hiện nay đều chắc như đinh đóng cột rằng : Nếu bộ não của ông Hồ Chí Minh có chút di truyền dân tộc giống não bộ của Tổng Thống Lý Thừa Vãn (Hàn quốc ) hay Tưởng Giới Thạch (Đài Loan ) hoặc Lý Qang Diệu ( Singapore ) cùng thời, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích đảng phái có lẽ vận nước Việt Nam đã rực sáng trưng rồi.

  Đất nước chia đôi,không người VN nào mong muốn, đó là cái thế chẳn đặng đừng trong nhất thời của một nước nhược tiểu vừa thoát vòng nô lệ, điều quan trọng là giang sơn đã sạch bóng bóng quân thù còn lại là anh em ruột thịt trong nhà có bất đồng quan điểm thì hạ hồi phân giải như chuyện nội bộ trong một gia đình, dành ưu tiên cho dân cường nước mạnh đó mới là quan trọng, mới đắc nhân tâm, mới tình dân tộc, cực đoan hơn ta gọi nó là Chủ Nghĩa Dân Tộc.
  Nhưng bất hạnh thay ông Hồ Chí Minh và đám thuộc hạ lại không nghĩ như vậy ! do bất tài hay thiếu học – có lẽ là cả hai – vì vaäy oâng muø quaùng caû tin vaøo chuû nghóa Coäng Saûn hoang töôûng cuûa Mac-Leânin ông Hồ không có một phẩm chất của một người ngồi trên thiên hạ hiểu thiên hạ và biết phải làm gì cho thiên hạ Âu Lạc VN. Khác với miền nam, phía Bắc lúc bấy giờ đối diện với trăm ngàn khốn khó, hơn một triệu đồng bào chết vì đói do quân phiệt Nhật chiếm đóng gây ra thây chưa kịp rữa,ruộng đồng và nền kinh tế hắt hiu, ngân khố trống rỗng. Thay vì thấm đẫm nổi đau cùng thiên hạ, để khoan sức dân, tận tâm lực, bồi nguyên khí, sắp xếp lại một nữa giang sơn cho nề nếp qui củ để dân ấm no quân hùng mạnh như là kế sách yên dân trước khi nghĩ tới chuyện lai hồi chinh chiến (như ông Hồ muốn ) mà tiền nhân ta ngàn đời hành xử thuần thục.Thì ngược lại ông Hồ chí Minh lập tức thực hiện một cuộc Đấu tranh giai cấp tàn bạo, đẫm máu và nước mắt, phi nhân nghĩa nhất trong lịch sử VN mà bây giờ mỗi khi nhắc lại những người may mắn còn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng, cái khẩu hiệu “ Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” như một nhát dao mãi còn làm rĩ máu trong mọi trái tim Việt.
  Thật lạ lùng, một hành vi vong bản chưa từng có kể từ các triều đại lịch sử VN, ông Hồ chí Minh đã bắt một nữa dân tộc VN rước linh vị hai cái tên Max-lenin lạ hoắc không cùng chủng tộc về thờ tôn làm tổ phụ, rồi thân chinh qua tận Nga xô-Trung cộng thần phục cầu viện vũ khí đạn dược vâng lời giáo huấn như một chư hầu ngoan ngoãn nhất rồi về xua quân trực chỉ phương Nam với cái tên Quân Giãi Phóng Miền Nam ! Trong khi ấy tại Miền Nam luùc bấy giờ Ông Ngô Đình Diệm đang tận tâm lực cùng mọi người dân xắn tay áo hồ hởi góp công sức xây dựng lại cơ đồ mà không hề có bóng dáng một lính Mỹ hay Pháp nào cả !
  Bất hạnh, vô cùng bất hạnh cho cả một dân tộc, chỉ bởi một con người mà sự xuất hiện của ông ta đã tạo nên một đại hoạ của thảm cảnh ba mươi năm huynh đệ tương tàn núi xương sông máu khắp một giãi giang sơn nước Việt, thật đớn đau còn hơn là nỗi đoạn trường, hướng những nòng súng mang nhãn hiệu búa liềm của Nga xô -Trung Cộng ông ra lệnh vượt vĩ tuyến nhắm thẳng vào dân Việt,đồng bào ông, khạc đạn mà không chút đắn đo,Ông tuyên bố chắc nịch “ chúng ta đang làm Nghĩa Vụ cách mạng Quốc Tế thiêng liêng cao cả cho Max và Lênin” còn Lê Duẩn đồ đệ cánh tay mặt của ông thì huấn thị cho ba quân “ Chúng ta đang nổ súng cho Nga Sô và Trung Cộng ” ??—hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi bia đá ngàn đời xin tạc lại cho muôn thuở để nguyền rủa hai câu nói đã viết nên bằng triệu máu xương trai gái Việt này ! Những tiếng suùng nổ đinh tai buốt óc lẫn khói súng cay xè tròng mắt ấy đã làm cho ông Hồ và đoàn quân cộng sản thuộc cấp, ù tai, điếc nhĩ, mờ mắt để không thấy, không nghe,không biết đến tại thời điểm đó hàng triệu tiếng đe tiếng búa của nhân loại khắp thế giới vang rền cùng lúc như một thông điệp xuyên biên giới động viên an ủi tương trợ nhau để hàn gắn vết thương chiến tranh đã để lại,xây dựng quê hương đất nước trong khát vọng Hoà Bình .Chỉ riêng Việt Nam, duy nhất Việt Nam tại thời điểm ấy, Ông Hồ chí Minh phất cao ngọn cờ đỏ biểu tượng máu và nước mắt nhân danh cho Quốc Tế Cộng Sản để “ Dấy Động Can qua ” tạo cảnh nồi da xáo thịt cho dân tộc VN mình . Chính Ông Hồ và đoàn quân Cộng Sản miền Bắc nổ súng phát động mưu toan xâm chiếm cộng sãn hoá Miền Nam VN khiến cho liên quân Mỹ và đồng minh phải đỗ bộ vào đây để chận đứng làn sóng đỏ CS . Không như Cộng Sản NGA dùng bạo lực xâm lược các nước quanh mình, xoá biên giới sáp nhập làm liên bang để độc tôn thống trị ( 15 nước vừa tách ra, lấy lại Độc Lập từ Nga ), Quân đội Mỹ cùng Ustralia giải phóng Indonesia khỏi Quân phiệt Nhật liền trả ngay Độc Lập cho nước này, Philippine cũng thế, quét xong quân Nhật, Mỹ làm lễ công bố Độc Lập cho toàn dân Phi, cảm kích nhân dân Philippine phong Tướng của quân đội mình cho Tướng Mac Athur ( Tư lệnh quân đội Mỹ tại thái bình dương ) xu thế văn minh thời đại, nhân loại và công luận thế giới phĩ nhổ những chủ nghĩa thực dân xâm lược, sau thế chiến, nước Mỹ minh danh baûo veä Ñoäc laäp tö do cho moïi daân toäc vaø dương cao ngọn cờ này, vì vậy những bước chân quân đội Mỹ đỗ bộ lên bãi biển Đà Nẵng miền nam VN để chận lại làn sóng đỏ của CS Baéc Vieät đang lăm le tràn xuống möu toan nhuoäm ñoû phương Nam và Đông Nam Á không khác gì hình ảnh quân đồng minh đỗ bộ lên bãi biễn Normandie giãi phóng nước Pháp khõi phát xit Đức năm 1944 ( tất cả dữ liệu xin vào google để đối chiếu ) .
  Không ! và chắc chắn là như thế, không nhầm lẫn chút nào, hoàn toàn là không, không có một cuộc chiên tranh thần thánh chống xâm lược nào cả, kể từ đất nước chia đôi . Đảng CSVN cố tình vinh danh và mạo nhận như thế cốt để sơn son thếp vàng lừa dối dân tộc che lấp trách nhiệm và tội ác của mình với gần bốn triệu vong linh đồng bào cả hai miền đất nước đã nằm xuống trong toàn cuộc chiến. Ông Hồ chí Minh và Đảng cộng sản VN là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến cốt nhục tương tàn bởi khác biệt ý thức hệ giữa hai Miền đất nước do đảng CSVN chủ động khởi xướng gây nên mà thôi. Kể từ Vua Hùng dựng nước bao nhiêu Vương triều Việt, thịnh suy có đủ nhưng chưa có triều đại nào tàn sát dân lành nhiều, đẫm máu và tàn bạo như chế độ CSVN , Nhân chi sơ tính bản thiện, chúng ta, dân tộc Việt vốn hiếu hoà không dễ cực đoan, ác cảm hay thành kiến, nhưng thảm cảnh núi xương sông máu để lại trên quê hương mà vết tích chứng nhân còn hiện hửu khiến bất cứ ai ( trừ những người CS ) cũng phải bàng hoàng để tự hỏi: Một dân tộc tâm linh và tư duy khởi đi từ Phật Giáo lấy nhân ái bao dung làm trọng sao bổng nhiên đột biến,họ (những người CSVN) – lại tàn bạo kinh hoàng với người cùng chủng tộc với mình đến như vậy ?? Ông Hồ chí Minh không phải người VN ?? Những chiến binh CS Bắc Việt đã bị tẩy não ?? Hay tất cả họ không dị ứng với máu người ?? chưa ai trả lời chính xác , hãy chờ lịch sử..?? Tuy nhiên một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn khi mà “Lênin” một tượng đài của tội ác mà cả thế giới và quê hương ông ta đã kéo ngã đập bõ trong nguyền rũa không thương tiếc thì tại HàNội Đảng CSVN lại bỏ công của tạc tượng Lênin ấy đặt nơi trang trọng và xinh đẹp cho nhân dân tôn vinh chiêm ngưỡng, ngược lại 172.000 đồng bào bị đấu tố tù đầy giết hại oan uổng trong Cải cách ruộng đất mà ông Hồ đã nhỏ lệ xót thương thì không có lấy một nơi vinh danh thờ tự hay đài tưởng niệm tiếc thương như là sự hối lỗi muộn màng của Đảng CSVN với nhân dân với tổ quốc ?? Nhân cách lớn của một Đảng cầm quyền là như thế đó ??.
  Tuổi hai mươi như trang giấy trinh nguyên đừng để những ngôn từ mộng mị hoang tưởng làm vấy bẩn , hãy lấy “ Sự thật làm chân lý cho mọi chân lý” , Internet nối mạng toàn cầu hảy vào đó đi, vô vàn tài liệu của lương tri nhân loại, nơi mà “ Sự Thật” không có chất cường toan nào phá nỗi, nơi mà “Sự Thật” như lưỡi gươm Công Lý kề vào cổ bọn độc tài khát máu, bịp bợm, tham lam vô độ.
  Quốc gia nào, Dân tộc nào cũng có danh dự riêng, Quốc thể riêng của Nước đó, đã thiết lập bang giao lập Đại sứ quán sao Chính phủ Mỹ lại dám mang Lảnh tụ vĩ đại, Cha già dân tộc,Bác kính yêu,Danh nhân văn hoá Hồ Chí Minh ?? của CH/XHCN/VN đặt lên đứng giữa trời ngay trung tâm thủ đô Washington D.C nơi nhĩ mục quan chiêm trước vài triệu cặp mắt du khách hàng năm, lại đứng chung với Mao, stalin, lenin, polpot trên tượng đài tưởng niệm chỉ đích danh năm con người đã gây nên “ Tội Ác Cộng Sản-Diệt Chủng Nhân Loại ” với hơn trăm triệu nạn nhân oan uỗng nằm xuống .
  Lâu quá rồi chín mươi triệu người dân Việt trong, ngoài nước ngóng đợi hoài : Ông Tổng BT/Đảng – Ông. CT/Nước –Ông. CT/Quốc Hội–Ông.Thủ Tướng – Ông BT/Ngoại Giao hay chí ít bà Tôn Nữ Thị Ninh ( Đối ngoại QH ) triệu hồi Đại sư Mỹ tại VN để trao công hàm cực lực phản đối hành vi xúc phạm này hay can đảm hơn kiện ra Liên Hiệp Quốc yêu cầu xin lỗi Nhân Dân VN và dẹp bỏ tượng đài này, nhưng sao chờ hoài không thấy cũng như không thấy phản đối trên công báo VN . nhưng rồi ngẫm nghĩ, cũng đúng thôi, phải ngậm bồ hòn làm ngọt, quê hương Mao vĩ đại thế kia còn ngặm tăm không hó hé huống chi là Đảng,Nhà Nước ta, dẫu có lấy da trâu làm mặt chắc cũng không dám lên tiếng phản đối , bởi: “ SỰ THẬT LÀ CHÂN LÝ CỦA MỌI CHÂN LÝ ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s